Home

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ - Phần 2

Written by Trần Đức Đồng. Posted in Bài Viết

NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ HỘI THÁNH ĐẤNG CHRIST – PHẦN II

 

SỰ TẠO DỰNG TỐT LÀNH LẦN THỨ NHẤT.

Nhìn lại công cuộc tạo dựng ban đầu của trời đất. Muôn vật loài người sẽ thấy được tình yêu lớn lao Đức Chúa Trời dành cho loài người mà Ngài yêu thương. Sau 6 ngày tạo dựng sắm sẵn mọi sự tốt lành Đức Chúa Trời công bố ban cho loài người được thừa hưởng mọi sự tốt lành đó mãi mãi trong sự lựa chọn vâng lời Ngài.

Đức Chúa Trời cũng cảnh báo loài người từ chối vâng lời Ngài họ sẽ chết. điều này cũng có nghĩa là loài người từ chối sống theo ý Đức Chúa Trời. Họ đã lựa chọn sống theo ý ma quỉ, ý riêng của mình, ý muốn của nhau là họ đã chọn sự chết.

Đó là sự tạo dựng làm nên mọi sự tốt lành lần thứ nhất. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi sự tốt lành lần thứ nhất để ban cho loài người cách nhưng không nhưng Loài Người đã đánh mất bằng sự không vâng lời phán dạy.

SỰ TẠO DỰNG TỐT LÀNH LẦN THỨ HAI.

Nhìn vào lịch sử Loài Người và sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong kinh thánh, chúng ta lại thấy tình yêu thương lớn hơn nữa mà Đức Chúa Trời làm cho Loài Người. Trải qua khoảng 4000 năm từ Ađam cho đến Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã chẳng yên nghỉ. Đức Chúa Trời đã luôn làm việc để sửa soạn, chuẩn bị, sắm sẵn mọi sự tốt lành để ban cho Loài Người. Bởi Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương công bình, dầu Loài Người tội lỗi, hư mất, đáng chết nhưng Đức Chúa Trời đã luôn làm việc để đem sự cứu rỗi, sự sáng, sự công bình, sự hòa thuận đến cho Loài Người để họ nhờ đó mà nhận được mọi sự tốt lành.

Tất cả lời phán dạy và việc Đức Chúa Trời làm trong thời gian qua đều ứng nghiệm nơi Đấng chịu xức dầu- Đấng Mêsi- Đấng Christ. Đấng đó chính là Đức Chúa Jêsus con Đức Chúa Trời hằng sống.

Sự đến của Đức Chúa jêsus Christ để làm hoàn thành – làm trọn công việc của Đức Chúa Cha đã rao bảo trải qua nhiều ngàn năm qua.

Mọi sự tốt lành đã được Đức Chúa Trời sắm sẳn trong Đấng Christ, và Đức Chúa Trời công bố ban cho Loài Người được hưởng mọi điều tốt lành đã được tạo dựng lần thứ hai.

 

CƠ HỘI LỰA CHỌN LẦN CUỐI CÙNG.

Trong sự tạo dựng sắm sẳn mọi sự tốt lành lần thứ 2 này Đức Chúa Trời cũng đặt để Loài Người trong sự lựa chọn có ý thức. Ngài kêu gọi Loài Người đến cùng Ngài để được nhận lấy mọi sự tốt lành đã sắm sẳn trong con yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.

Như vậy Đức Chúa Trời đặt trước Loài Người sự lựa chọn và đây là cơ hội bởi tình yêu thương mà Ngài đã tạo dựng nên trong Đấng Christ mọi sự tốt lành. Trải qua suốt 4000 năm qua sự tốt lành đó đã được hình thành đầy đủ trọn vẹn nơi Đức Chúa Jêsus Christ.

Sự tốt lành này là sự lựa chọn duy nhất dành cho Loài Người bởi lỏng nhân từ, thương xót, làm ơn của Đức Chúa Trời.

Bởi hiện trạng của tất cả Loài Người là đang ở trong tối tăm, tội lỗi, hư mất, sự chết. Nước thế gian 4000 năm qua đã chứng tỏ Loài Người không có khả năng thoát khỏi sự hư mất.

Giờ đây Đức Chúa Trời đã ban cho Loài Người một sự lụa chọn đầy ý nghĩa và tốt lành.

Để ra khỏi nước tối tăm, hư mất, nước thế gian. Được nhận vào nước Đức Chúa Trời, hội thánh Đấng Christ có được sự công bình, sự sống đời đời.

Nếu Loài Người không chọn để nhận lấy sự tốt lành có nghĩa là họ đã chấp nhận ở trong tội lỗi, ở trong sự chết, sự hư mất, ở mãi trong nước thế gian.

Bởi sự không vâng lời Đức Chúa Trời( không vâng phục đồng nghĩa là không tin), Loài Người trở nên có tội, bị đoán phạt gọi là không công bình.

Bởi sự vâng lời vâng phục của Đức Chúa Jêsus Christ là người vô tội – công bình mà Loài Người có được cơ hội nhờ sự công bình của Đấng Christ mà được trở nên công bình.

Như vậy qua việc nhận biết ý muốn bổn tính của Đức Chúa Trời – Đấng tạo dựng toàn năng, sự nhận biết xuyên suốt kinh thánh lời Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thấy rõ điều này.

Cũng qua sự nhận biết bản tính của Đức Chúa Trời không hề thay đổi trải qua mọi thời kỳ cho đến cuối

ĐỨC CHÚA TRỜI CƯ XỬ VỚI LOÀI NGƯỜI THỌ TẠO NHƯ SAU:

 

 

12 Vậy nên, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Vì các ngươi khinh bỏ lời nầy, cậy điều bạo ngược và trái nghịch, mà nương nhờ những sự ấy, 13 bởi cớ đó, tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống. 14 Ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra, bể ra từng miếng, chẳng tiếc gì; đến nỗi trong những miếng mẻ nó, sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ.

Trải qua 4000 năm Đức Chúa Trời đã dùng tổ phụ và các tiên tri để dạy và dẫn Loài Người ra khỏi đường dục ý riêng để đi vào đường lối ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đến thời kỳ sau rốt Ngài đã dùng con một Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ để dạy dỗ dẫn dắt Loài Người ra khỏi đường dục - ý mình để đi trên đường lối theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Được gọi là ra khỏi nước thế gian, dục để vào nước Đức Chúa Trời vào Hội Thánh Đấng Christ, sống theo đi theo ý muốn Đấng Christ mà được phước tốt lành – sự sống đời đời.

Đức Chúa Jêsus Christ khi sống trong thế gian này đã thể hiện một đời sống không theo dục ý riêng mà chỉ sống theo ý muốn , đường lối Đức Chúa Trời đề cho Loài Người một gương sáng noi theo mà được phước. Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn trọn vẹn trong Đấng Christ và Đấng Christ bày tỏ trọn vẹn sự vâng phục mọi ý muốn Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus làm chứng đời sống của Ngài trong thế gian này:

Không tự nghe, không tự nói, không tự làm.

Chỉ nghe, chỉ nói, chỉ làm theo ý muốn căn dặn, dạy dỗ của Đức Chúa Cha.

Qua những điều nhận biết trong kinh thánh chúng ta thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời như sau:

Loài Người sống theo ý muốn của ma quỉ, sống theo ý mình - dục - ý riêng, sống theo ý nhau là xa cách Đức Chúa Trời, nghịch thù cùng Đức Chúa Trời, là pham tội ác, là dân nước tối tăm, nước thế gian hư mất, chết mất trong hình phạt đời đời.

Đức Chúa Trời bởi tình yêu sai con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian để sống trong sự vâng lời vâng phục trọn vẹn mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Đấng Christ trở nên cứu Chúa duy nhất của Loài Người.

Đức Chúa Jêsus Christ đã lên ngôi vua.

Vương quốc (nước) Đức Chúa Trời đã đến với Loài Người.

Đấng Christ đã làm đầu quyền cai trị.

Hội Thánh Đấng Christ đã được thiết lập để Loài Người được nhận vào - thêm vào. Đấng Christ đã lên ngôi chủ tể - Chúa tể.

Nhà Đức Chúa Trời đã được dựng nên để Loài Người được nhận vào làm tôi tớ.

Đấng Christ trở nên như người cha một gia đình – thân thể của Đấng Christ đã được hình thành để Loài Người được sinh ra lớn lên trong đó.

Đấng Christ đã trở nên thầy dạy để Loài Người được nhận vào làm môn đồ của Ngài.

Tất cả những hình ảnh nảy diển tả một mối quan hệ tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm từ ban đầu và liên tục cho đến sự làm trọn trong Đấng Christ để Loài Người có cơ hội chọn lấy, nhận lấy mà hưởng được sự tốt lành. Bởi Loài Người mọi thời đại đã cắt đứt mối quan hệ tốt lành này bằng sự:

Luật pháp của nước Đức Chúa Trời được ban như lời tiên tri báo trước về sự lập nước Đức Chúa Trời và vua nước ấy là Đấng Mêsi sẽ cống bố luật pháp nước Đức Chúa Trời.

Tiếp qua lời tiên tri này cho chúng ta thấy được nhà Đức Chúa Trời sẽ lập chính là nước Đức Chúa Trời, Hội Thánh Đấng Christ vừa được thiết lập những kẻ tin theo ở khắp nơi trở nên dân của nước Đức Chúa Trời và người nhà của Đức Chúa Trời. Dân nước trời sẽ được dạy về đường lối Ngài để họ bước đi trong đường lối đó. điều này được gọi là luật pháp sẽ ra từ Siôn – lời Đức Chúa Trời ra từ Giêrusalem.

Từ khi con Đức Chúa Trời đến thế gian( tức Đức Chúa Jêsus Đấng Christ ) trở đi được gọi là “đến những ngày sau rốt”. Đức Chúa Trời phan dạy Loài Người bởi con Ngài Đức Chúa Trời bày tỏ - thể hiện – diển tả sự phán dạy của Ngài bằng các hình ảnh và từ ngữ như sau:

 

CƠ NGHIỆP

Ápraham trải qua 430 năm  luật Môise.

Đặng thương xót bởi Đấng Christ.

Diễn tả  Người công bình thì hưởng sự tốt lanh, phước, cơ nghiệp.

Tiêu chuẩn công bình: đức tin được gia tài sự sống. luật pháp đặt ra chỉ đến mục tiêu được sống, công bình.

Điều kiện để được xưng công bình bởi luật pháp, giữ trọn luật.

Để thấy bất lực trước luật pháp mà trông cậy vào đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Như vậy không ai nhờ sức riêng mình mà làm trọn luật pháp vì Loài Người xác thịt.

Bởi đó nhiệm vụ của luật pháp là cho Loài Người biết tội (biết sự bất lực vô phương cách của Loài Người để đạt đến sự công bình của Đức Chúa Trời ).

Qua sự nhận biết này Loài Người mới hết lòng trông cậy vào lời hứa giải cứu ban phước. luật pháp như thầy giáo dạy cho Loài Người biết điều này và dẫn Loài Người đến sự trông cậy và đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời ban Đấng giải cứu là Đấng Christ mà được xưng công bình bởi tin Đấng Christ.

Tóm lại: nhiệm vụ của luật pháp là tốt đẹp. Dẫn Loài Người đến sự xưng công bình bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ .

Người dòng dõi này là ai? Đấng chịu xức dầu đến từ lời hứa của Đức Chúa Trời.

Dòng dõi có đức tin nơi Đức Chúa Trời. lời hứa dòng dõi Ápraham.

Dòng vua Đavít nhà nước đời đời.

Là vua vừa là thầy tế lễ.

Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. 2 Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực ngươi: Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. 3 Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến; Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi Như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. 4 Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời,

Sanh ra từ dòng dõi Đavít.

Hầu cho phước lành hứa ban cho Ápraham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rãi khắp trên dân ngoại. Lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.

Dòng dõi kế tự lời hứa là dòng dõi có đức tin nơi lời hứa.

Đấng chịu xức dầu mà Môise ( luật pháp), các tiên tri (lời hứa) được gọi là cả kinh thánh đều nói đến đã đến.

Sự công bình trổi hơn mới vào nước trời (đức tin).

Lời hứa ban cơ nghiệp được thể hiện nơi Đấng Christ.

Điều kiện để hưởng cơ nghiệp tốt lành là có đức tin vâng lời nơi Đấng cầm quyền ban cơ nghiệp là Đức Chúa Jêsus Christ.

Như vậy tất cả quyền phép được trao cho Đức Chúa Jêsus Christ.

Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầm quyền cai trị.

Ngài sai các sứ đồ và môn đồ đi rao giảng Tin Lành mà Ngài đã làm trọn. Rao giảng cho mọi người nhận biết tội lỗi mà họ đang mang vì sống theo dục, kêu gọi họ ăn năn xây lại, lìa bỏ nước thế gian mà nhận lấy nước Đức Chúa Trời. Bởi tin và nghe theo lời phán dạy của Đức Chúa Jêsus Christ, chịu báptem chôn đi, chết đi người cũ để được tha tội, được xưng công bình bởi đức tin, được nhận lãnh Thánh Linh mà sinh ra trong đời sống mới, được thêm vào Hội Thánh Đấng Christ, được dự phần sống theo bổn tánh Đức Chúa Trời, được làm dân của nước Đức Chúa Trời là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

 

LỜI KẾT:

Đức Chúa Trời luôn đòi hỏi mong muốn Loài Người mọi thời kỳ phải hết lòng, hết ý – trí khôn, hết sức, hết linh hồn mà kính mến – yêu mến Ngài là Đức Chúa Trời.

HẾT LÒNG

Ngài muốn lòng chúng ta nhận biết và tôn Ngài là cao nhất, có quyền nhất.

Hãy tôn Đấng Christ làm Chúa, làm Thánh trong lòng mình. Bằng chứng nào Chúa biết người đó trong lòng đang có Ngài làm Chúa và làm Thánh. Người đó bày tỏ bằng đời sống kính mến – yêu mến Chúa.

Nếu lời Chúa dạy về lòng người dừng lại tại điểm này chúng ta sẽ thấy hàng ngàn tấm lòng bày tỏ sự kính mến – yêu mến Chúa khác nhau chẳng ai giống ai.

Hãy nhìn vào lời dạy của Chúa để Ngài chỉ cho chúng ta biết như thế nào là lòng kính mến – yêu mến?

Chỉ có một lòng yêu mến Chúa.

Đấng Christ có lời Cha.

Thánh Linh có lời Đấng Christ. Giăng 16

Sứ đồ có lời Đấng Christ.

Môn đồ - tín đồ có lời Đấng Christ. điều răn, luật pháp Đấng Christ.

Hội Thánh - nước Đức Chúa Trời có lời Đấng Christ.

 

[widgetkit id=3]

In bài này