Tra Cứu

Adam Và Eva Không Vâng Đức Chúa Trời – 6

Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã làm mọi vật tốt đẹp. Ngài tạo nên loài người có sanh linh mà Ngài yêu thương nhất. Khi hoàn tất sự tạo dựng. Ngài công bố thiết lập thời kỳ yên nghỉ dành cho loài người nghĩa là bắt đầu thừa hưởng mọi điều tốt …

Adam Và Eva Không Vâng Đức Chúa Trời – 6 Read More »

Nhận Biết Sự Dạy Dỗ Của Đức Chúa Trời.

NHẬN BIẾT Ý MUỐN BỔN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐỊA VỊ VAI TRÒ LOÀI NGƯỜI THỌ TẠO. 1.NHẬN BIẾT SỰ DẠY DỖ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI QUA THỜI KỲ TỔ PHỤ. Nhìn vào quá trình lịch sử của loài người cho đến Đấng Christ qua Kinh Thánh, chúng ta sẽ dễ dàng nhận …

Nhận Biết Sự Dạy Dỗ Của Đức Chúa Trời. Read More »

Sự Cầu Nguyện

Nhưng thứ quỉ nầy nếu không Cầu Nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được. Ma-thi-ơ 17:21 Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và Cầu Nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến. Ma-thi-ơ 19:13 Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ …

Sự Cầu Nguyện Read More »

Sự Giả Dối; Giả Hình; Tiên Tri Giả; Giáo Sư Giả…

Hỡi kẻ Giả Hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.Ma-thi-ơ 7:5 Hãy coi chừng Tiên Tri Giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.Ma-thi-ơ 7:15 …

Sự Giả Dối; Giả Hình; Tiên Tri Giả; Giáo Sư Giả… Read More »

Thiên Sứ

và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các Thiên Sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Ma-thi-ơ 4:6 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có Thiên Sứ đến gần …

Thiên Sứ Read More »

Phép Báp-Tem

Vừa khi chịu phép Báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Ma-thi-ơ 3:16 Phép Báp-tem của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Vả, họ bàn riêng với nhau như vầy: …

Phép Báp-Tem Read More »

Tín Đồ Và Trung Tín

Tín Đồ nghe bấy nhiêu lời xong, đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời, rằng: Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống! Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:18 Người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các Tín Đồ; rồi tới nước Gờ-réc, Công-Vụ Các …

Tín Đồ Và Trung Tín Read More »

Môn Đồ Và Thánh Đồ

Hãy cung cấp sự cần dùng cho các Thánh Đồ; hãy ân cần tiếp khách. Rô-ma 12:13 Nay tôi qua thành Giê-ru-sa-lem đặng giúp việc các Thánh Đồ. Rô-ma 15:25 Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những Thánh Đồ ở thành Giê-ru-sa-lem đang nghèo túng.Rô-ma 15:26 hầu để tôi được thoát khỏi những người …

Môn Đồ Và Thánh Đồ Read More »

Đức Tin

Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít Đức Tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ma-thi-ơ 14:31 Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có Đức Tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Ma-thi-ơ 15:28 …

Đức Tin Read More »

Nên Thánh

Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm Nên Thánh cũng thể ấy. Rô-ma 6:19 …

Nên Thánh Read More »