Phép Báp-Tem

Vừa khi chịu phép Báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Ma-thi-ơ 3:16

Phép Báp-tem của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Vả, họ bàn riêng với nhau như vầy: Nếu chúng ta đáp rằng: Bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin lời người ấy? Ma-thi-ơ 21:25

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, Ma-thi-ơ 28:19

Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép Báp-tem ăn năn, cho được tha tội. Mác 1:4

Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Mác 1:5

Ta làm phép Báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép Báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Mác 1:8

Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép Báp-tem dưới sông Giô-đanh. Mác 1:9

Vả, vua Hê-rốt nghe nói về Đức Chúa Jêsus (vì danh tiếng Ngài đã trở nên lừng lẫy), thì nói rằng: Giăng, là người làm phép Báp-tem, đã từ kẻ chết sống lại; cho nên tự người làm ra các phép lạ. Mác 6:14

Nhưng Đức Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép Báp-tem ta chịu chăng? Mác 10:38

Thưa rằng: Được. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép Báp-tem ta chịu; Mác 10:39

Phép Báp-tem của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi. Mác 11:30

Ai tin và chịu phép Báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mác 16:16

Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép Báp-tem về sự ăn năn để được tha tội, Lu-ca 3:3

Vậy, Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép Báp-tem rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Lu-ca 3:7

Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép Báp-tem; họ hỏi rằng: Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Lu-ca 3:12

nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép Báp-tem cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép Báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Lu-ca 3:16

Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép Báp-tem, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép Báp-tem. Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra, Lu-ca 3:21

Cả dân chúng cùng kẻ thâu thuế chịu Giăng làm phép Báp-tem, đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Lu-ca 7:29

Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép Báp-tem, nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình.Lu-ca 7:30

Có một phép Báp-tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành! Lu-ca 12:50

Phép Báp-tem của Giăng đến bởi trên trời, hay là bởi người ta? Lu-ca 20:4

Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp tem?  Giăng 1:25

Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp tem bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Giăng 1:26

Những việc đó đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp tem. Giăng 1:28

Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép Báp-tem bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên.Giăng 1:31

Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép Báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép Báp-tem bằng Đức Thánh Linh. Giăng 1:33

Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp tem. Giăng 3:22

Giăng cũng làm phép báp tem tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp tem. Giăng 3:23

Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh, mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đang làm phép báp tem, và ai nấy đều đến cùng người. Giăng 3:26

Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn Giăng, Giăng 4:1

(kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Jêsus làm phép báp tem, nhưng là môn đồ Ngài), Giăng 4:2

Đoạn, Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng đã làm phép báp tem trước hết, và trú tại đó. Giăng 10:40

Vì chưng Giăng đã làm phép Báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép Báp-tem bằng Đức Thánh Linh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:5

từ khi Giăng làm phép Báp-tem cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:22

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép Báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:38

Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép Báp-tem; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:41

Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép Báp-tem. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:12

Chính Si-môn cũng tin, và khi đã chịu phép Báp-tem, thì ở luôn với Phi-líp; người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:13

Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus mà chịu phép Báp-tem thôi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:16

Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép Báp-tem chăng? Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:36

Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép Báp-tem cho hoạn quan. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:38

Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép Báp-tem. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:18

Việc đã bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau Giăng đã giảng ra phép Báp-tem, thì các ngươi biết rồi;Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:37

Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép Báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:47

Người lại truyền làm phép Báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:48

Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm phép Báp-tem bằng nước; nhưng các ngươi sẽ chịu phép Báp-tem bằng Đức Thánh Linh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:16

Trước khi Đức Chúa Jêsus chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép Báp-tem về sự ăn năn cho cả dân Y-sơ-ra-ên. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:24

Khi người đã chịu phép Báp-tem với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi, mà ở lại đó; rồi người ép mời vào. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 16:15

Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép Báp-tem. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 16:33

Bấy giờ Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà mình đều tin Chúa; lại có nhiều người Cô-rinh-tô từng nghe Phao-lô giảng, cũng tin và chịu phép Báp-tem. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 18:8

Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kĩ càng những điều về Đức Chúa Jêsus, dẫu người chỉ biết phép Báp-tem của Giăng mà thôi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 18:25

Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép Báp-tem nào? Công-Vụ Các Sứ-Đồ 19:2

Trả lời rằng: Phép Báp-tem của Giăng. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 19:3

Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép Báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 19:4

Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép Báp-tem nhân danh Đức Chúa Jêsus. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 19:5

Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép Báp-tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 22:16

Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Rô-ma 6:3

Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Rô-ma 6:4

Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhơn danh Phao-lô mà chịu phép báp tem sao? I Cô-rinh-tô 1:13

Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp tem cho ai trong anh em, I Cô-rinh-tô 1:14 

hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhơn danh tôi mà chịu phép báp tem. I Cô-rinh-tô 1:15

Tôi cũng đã làm phép báp tem cho người nhà Sê-pha-na; ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp tem cho ai nữa. I Cô-rinh-tô 1:16

Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép Báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. I Cô-rinh-tô 1:17

chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển, I Cô-rinh-tô 10:2

Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép Báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. I Cô-rinh-tô 12:13

Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp tem sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp tem? I Cô-rinh-tô 15:29

Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Galati 3:27

chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; Ê-phê-sô 4:5

Anh em đã bởi phép Báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Cô-lô-se 2:12

sự dạy về phép báp tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Hê-bơ-rơ 6:2

Phép Báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, I Phi-e-rơ 3:21

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.