NGÀY SAU RỐT. PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI

Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương tây, liền nói rằng: Sẽ có mưa; thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng nực; thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình! các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy? Luca 12:54-56.

Hãy biết chắc điều này, dân do thái là những người không nhận biết được thời và kỳ mà Đức Chúa Trời định đoạt về sự đến của đấng Christ, tức đến những ngày sau rốt Đức Chúa Trời phán dạy qua con một của Ngài, thì bị gọi là kẻ giả hình, vì họ biết phân biệt sắc trời và đất mà không chịu nhìn biết công việc của Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ xem nếu chúng ta không chịu nhìn biết về thời và kỳ mà chúng ta đang sống thì cũng như vậy, vì mọi việc đã chép qua kinh thánh để làm chứng về đấng Christ và bày tỏ cho chúng ta.

Những Người Được Sai Và Những Người Không Được Sai

Đức Chúa Trời là Đấng sai phái.

Những tiên tri được sai và chịu sai.

Những tiên tri giả kẻ không được sai và không chịu sai.

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ - Phần 2

  • Đấng Christ đã chịu chết, dùng huyết mình thiết lập giao ước mới thay thế giao ước cũ.
  • Đấng Christ ban cố luật pháp của Ngài cho dân sự nước Đức Chúa Trời, nước Đấng Christ, hay Hội Thánh của Đấng Christ.
  • Luật pháp Đấng Christ hay lời phán dạy của Đấng Christ được bày tỏ trọn vẹn bởi Thánh Linh và các sứ đồ, sau khi họ qua đời được dùng làm mẫu mực cho Hội Thánh trong sự dạy dỗ, tổ chức thờ phượng, sống Đạo mà chúng ta có kinh thánh Tân ước từ đó đến nay. Mọi sự dạy dỗ cho dân nước Đức Chúa Trời đều qui vào hai điều răn.

TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI BẰNG CÁCH NÀO? Bài Số 4

Trong bài học này chúng ta sẽ nhận biết khi Tin Lành đã sẵn sàng và được rao ra bởi Các Sứ Đồ và Đức Thánh Linh thì tội nhân sẽ phải nghe và vâng phục Tin Lành như thế nào để được cứu.

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ - Phần 1

Ban đầu Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã tạo dựng trời đất muôn vật. Ngài đã tạo dựng một thế giới tốt lành cho loài người mà Ngài yêu thương. Sau khi hoàn tất sự tạo dựng tốt lành trên đất này Ngài công bố cho loài người được tự do thừa hưởng mọi sự tốt lành mà Ngài đã tạo dựng. Ngài cũng trao cho loài người quyền quản trị mọi vật trên trái đất này và ban phước cho loài người.

Tin Lành Đến Với Loài Người Bằng Cách Nào? Bài Số 3

Trong bài học này với sự nhận biết về hiện trạng của loài người tội lỗi và giá trị của Tin Lành cho tia hy vọng của họ. Chúng ta muốn nhận biết làm thể nào tội nhân có thể tiếp cận đến tin tức tốt lành này.

Thẩm Quyền Trong Tôn Giáo

Trong tôn giáo cũng vậy chúng ta phải nhận biết thẩm quyền nào là cao nhất để vâng theo hay tuân theo để có thái độ sống thích hợp hầu cho thẩm quyền mà chúng ta vâng theo hay nương cậy vào dẫn chúng ta đến điều tốt lành, phước hạnh trong đời này và trong sự sống đời đời nơi đời sau.

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thẩm quyền trong tôn giáo. Ai đang nắm giữ và có quyền phép hay sự ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào?

Tin Lành Bài Số 2

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu ai đưa ra giải pháp cho hiện trạng vô vọng của loài người. Và giải pháp này có giá trị như thế nào đối với tội nhân.

Trả Lời Về: Hội Thánh Đấng Christ. Các Hệ Phái Tin Lành Và Sự Khác Biệt

Vì sao có 1 Đức Chúa Trời 1 Đấng cứu rỗi 1 Đạo Tin Lành mà lại có nhiều giáo phái Tin Lành, hệ phái Tin Lành, nhiều Hội Thánh thành lập mang những tên gọi khác nhau, đường hướng khác nhau?
Những hệ phái, Hội Thánh này khác biệt với Hội Thánh của Đấng Christ đã thiết lập như thế nào?

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 - Tin Lành Đấng Christ

Hãy cùng nhận biết về Tin Lành của Đấng Christ. Bài học này sẽ giúp chúng ta hiểu về tin dữ và tin lành. Vì sao chúng ta cần nghe tin lành và làm thể nào để được cứu.

Sự Rủa Sả Loài Người - Lời Hứa Giải Cứu. Bài Số 7

- Một Đấng có quyền lực tiêu diệt quyền lực của Satan. Bởi người nữ sanh ra (dòng dõi người nữ) ứng nghiệm trong Jêsus Christ Mathiơ 1:20 – 23; Luca 1:32 – 33; 2:11. Galati 4:4.

- Những ai được sanh ra bởi Đấng Christ trở nên Hội Thánh Ngài (Đấng Christ), Satan không thắng được (Mathiơ 16:18); (Êphêsô 5:23; 1:22 – 23).

- Đấng giải cứu ra từ người nữ tiêu diệt chiến thắng kẻ thù nghịch (Êphêsô 2:16); (Côlôse 2:15)

  • - Qua lời hứa này, nay đã ứng nghiệm trong Đấng Christ. Chúng ta được nhận biết sự nhân từ thương xót, làm ơn của Đức Chúa Trời thương xót – làm ơn là ban cho, làm cho loài người điều tốt lành, mà họ không xứng được như vậy (Thi Thiên 145:8; Thi Thiên 145:1-21).

SỰ CHÂN THẬT VÀ SỰ GIẢ DỐI

  • Đức Chúa Trời là Đấng chân thật. Đã làm nên sự chân thật tốt lành và vinh hiển.
  • Loài người tin theo Đấng chân thật là Đức Chúa Jêsus Christ để được giải thoát khỏi quyền lực giả dối của ma quỉ và tư dục mình. Bởi đức tin vâng phục Đấng chân thật và ở trong Đấng chân thật, loài người được xưng công bình, được làm con và nhận Đức Thánh Linh được hưởng sự sống đời đời cùng Đấng chân thật.

Nhận biết Đấng chân thật và ở trong Đấng chân thật, giúp người theo đạo chân thật tránh khỏi kẻ giả dối, đạo giả gây hại giết người. Bài viết này trợ giúp sự nhận biết về chiên thật của Đức Chúa Trời và chỉ ra muôn sói đội lốt chiên, tức Christ giả, tiên tri giả, sứ đồ giả, hội thánh giả, đạo giả, môn đồ giả, anh em giả ...

Adam Và Eva Không Vâng Đức Chúa Trời - 6

Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã làm mọi vật tốt đẹp. Ngài tạo nên loài người có sanh linh mà Ngài yêu thương nhất. Khi hoàn tất sự tạo dựng. Ngài công bố thiết lập thời kỳ yên nghỉ dành cho loài người nghĩa là bắt đầu thừa hưởng mọi điều tốt lành mà Ngài đã làm xong vì loài người. Ngài muốn họ được vui thích được hưởng phước. Ngài cũng vui khi thấy loài người được hưởng phước. Loài người đáng phải vâng lời Ngài luôn và đáng phải tôn kính nghe theo lời dặn của Ngài. Vì Ngài là chủ yêu thương họ đã cho họ tốt lành. Đức Chúa Trời cũng cảnh báo họ rằng nếu họ không vâng lời họ sẽ chết.

LINH HỒN LÀ GÌ?

  • Nhưng linh hồn của loài người vẫn tồn tại không có ngày kết thúc. Và linh hồn phải nhận lãnh kết quả của đời sống lúc còn trong xác thịt (mọi người đều dù phạm tội). linh hồn người phạm tội biết ngày vào hố lửa biết nóng, biết đau đớn, biết khổ hình, biết khóc lóc và nghiến răng nhưng không có ngày kết thúc và Đức Chúa Trời cũng cho biết rõ luôn là ở trong hồ lửa liên tục và đời đời.
  • Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Heb 12:17
  • Loài người hoàn toàn tuyệt vọng không có cách chi để được giãi cứu.

Lời Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Sống Đời Đời

Bởi tình yêu thương lớn Đức Chúa Trời luôn bày tỏ lời Ngài cho loài người để họ nhận lấy tin cậy vâng lời mà hưởng sự sống đời đời. Ngài đã ban lời Ngài cho Môi-se và các Đấng tiên tri để loài người nghe và tin để có được sự sống thuộc linh đời đời trên thiên đàng như trong câu chuyện Chúa Jêsus kể về người nghèo Luca 16:19-31. Nhưng nếu không nghe lời Đức Chúa Trời để tin theo Ngài người ta chắc chắn sẽ chết đời đời (tức sống trong sự đau đớn khổ hình).