Chào mừng bạn đến với Hội Thánh Của Đấng Christ - Chúc bạn ngày tốt lành với sự nhận biết về Đầng Christ!

Đấng Christ

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ trong Tân ước dùng cho việc tham khảo

Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ , con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.

Ma-thi-ơ 1:1

Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ .

Ma-thi-ơ 1:16

Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ , lại cũng có mười bốn đời.

Ma-thi-ơ 1:17

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Bài Viết Liên Quan

Tags