Tra Cứu

Những Câu Thánh Nói Về…

god, jesus, apostles

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Sứ Đồ

Tên mười hai Sứ Đồ như sau nầy: Sứ Đồ thứ nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; Ma-thi-ơ 10:2 Ấy đó là mười hai Sứ Đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Sứ Đồ Đọc Tiếp »

resurrection, cross, crucifixion

Những câu kinh thánh nói đến Tín Đồ và Trung Tín.

Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số Tín Đồ lên đến độ năm ngàn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:4 Vì trong Tín Đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:34 Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị …

Những câu kinh thánh nói đến Tín Đồ và Trung Tín. Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Ma Quỉ, Quỉ Sứ, Chúa Quỉ, Ma Môn, Tà Ma Và Satan

Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu Ma Quỉ cám dỗ. Ma-thi-ơ 4:1 Ma Quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, Ma-thi-ơ 4:5 Ma Quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Ma Quỉ, Quỉ Sứ, Chúa Quỉ, Ma Môn, Tà Ma Và Satan Đọc Tiếp »

Những câu kinh thánh nói về phép báp-tem

và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Ma-thi-ơ 3:6 Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép Báp-tem mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Ma-thi-ơ 3:7 Về phần …

Những câu kinh thánh nói về phép báp-tem Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến A-đam và Ê-va

Sang The Ky – Ge 2:19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Sang The Ky – Ge …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến A-đam và Ê-va Đọc Tiếp »

moses, prophet, writing

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng Tiên Tri mà phán rằng: Ma-thi-ơ 1:22 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng Tiên Tri chép như vầy: Ma-thi-ơ 2:5 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng …

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri Đọc Tiếp »

Love is patient Love is kind printed on burned paper

Những câu kinh thánh nói đến Yêu Thương

Giang – Joh 3:16 Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giang – Joh 14:23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha …

Những câu kinh thánh nói đến Yêu Thương Đọc Tiếp »

fantasy, angel, mystical

Những câu kinh thánh nói đến Thiên Sứ.

Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì Thiên Sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ma-thi-ơ 1:20  Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như …

Những câu kinh thánh nói đến Thiên Sứ. Đọc Tiếp »

faith, dove, holy spirit

Những câu kinh thánh nói đến sự nên thánh

Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng Nên Thánh, cái nào trọng hơn? Ma-thi-ơ 23:17 Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ Nên Thánh, cái nào trọng hơn? Ma-thi-ơ 23:19 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ Nên Thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Giăng 17:17 Con vì họ …

Những câu kinh thánh nói đến sự nên thánh Đọc Tiếp »

decision, direction, opportunity

Sự Giả Dối; Giả Hình; Tiên Tri Giả; Giáo Sư Giả…

Những câu kinh thánh nói đến Sự giả dối; giả hình; tiên tri giả; giáo sư giả… Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn Giả Hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần …

Sự Giả Dối; Giả Hình; Tiên Tri Giả; Giáo Sư Giả… Đọc Tiếp »

Scroll to Top