Ai Tạo Dựng Loài Người? Bài Số 4

people, holding hands, sunset

ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO DỰNG LOÀI NGƯỜI

Trong các bài trước chúng ta được biết qua lời Đức Chúa Trời. Sự tự hữu hằng hữu và quyền phép tối cao của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất có ba ngôi. Đã tạo dựng các thiên sứ. Ngài đầy khôn ngoan thông sáng, quyền năng vô hạn đã dựng nên Trời – Đất, Vũ Trụ vạn vật từ lớn đến nhỏ. Đức Chúa Trời khôn sáng đã tạo dựng vô số sao, Mặt Trời và Mặt Trăng cùng đầy dẫy động thực vật tốt lành để làm gì?

 • A/- Các Công Việc Ngài Làm Nên Biểu Hiện Sự Vinh Hiển Giàu Có Oai Quyền Tối Cao Của Ngài. Ngài Là Đấng Làm Chủ Muôn Vật.
 • B/- Đức Chúa Trời Dựng Nên Muôn Vật Tốt Lành Để Chuẩn Bị Cho Tạo Vật Duy Nhất Mà Ngài Yêu Thích Nhất Đó Là Loài Người. Tất Cả Đã Sẵn Sàng. Đức Chúa Trời Là Đấng Yêu Thương Con Người.

1/- Đức Chúa Trời Đấng Có Ba Thân Vị Quyết Định Dựng Nên Loài Người.

Sáng Thế Ký 1:26 Đức Chúa Trời phán rằng: ‘Chúng Ta’ hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta… đặng quản trị các loài… trên đất.

 • * Giống như hình tượng Đức Chúa Trời là gì? Để hiểu điều này cần đọc hiểu các câu kinh thánh sau đây:
 • * Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20 “Ngươi sẽ chẳng thấy mặt Ta… Vì sẽ chết…”
 • * Phục Truyền 4:12,15 “…các người không thấy hình trạng của Ngài.”
 • * Giăng 1:18 chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời…
 • * I Giăng 4:12…chưa hề có ai thấy Ngài.
 • * Không thấy được… I Timôthê 1:17, 6:16.
 • * Đức Chúa Trời là Thần… Giăng 4:24.
 • * Như Vậy Giống Phần Không Thấy Được Của Đức Chúa Trời.
 • * …Giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Êphêsô 4:24. 
 • * …Người mới, theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy… Côlôse 3:10.
 • * …Tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời… II-Côrinhtô 4:4,16 (người bề trong).
 • * …Thể huyết khí… thể thiêng liêng… Ảnh tượng người thuộc đất… Ảnh tượng người thuộc Trời… I-Côrinhtô 15:44-49.
 • * …Hình bóng bổn thể Ngài. Hơbơrơ 1:3.

Như Vậy Loài Người Giống Hình Tượng Đây Là Giống Bổn Tánh Của Ngài.

 • * Câu này (Sáng Thế Ký 1:26) không có ý nói giống về hình thể mà giống về bản thể. Giống phần vô hình tâm thần, linh hồn. Chúng ta có thể hiểu phần nào sự giống này như sau:
 • * Giống Tâm Trí, Cảm Xúc và Ý Chí.

Tâm trí (Trí Khôn Tâm Linh) Của Người Giống Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người có khả năng suy nghĩ, lý luận nhận biết Ngài và mọi vật Ngài tạo nên vì Ngài đặt loài người trong địa vị quản trị.

Đức Chúa Trời giao thông với loài người, và loài người cần phải giao thông với Ngài.

Để Ngài dạy dỗ – hướng dẫn – vâng lời qua hành động – lời nói – chữ viết – nhận biết.

 • * Philíp 3:10…được biết Ngài.
 • * …Được biết Cha. Giăng 17:3.
 • * Đức Chúa Trời loài người biện luận cùng nhau… Êsai 1:18-19.
 • * …Học theo Ngài Mathiơ 11:29.
 • * …Chép lời Đức Chúa Trời …Hầu chuyện Ngài… Xuất Ê-díp-tô Ký 34: 27-29
 • * Thi Thiên 85:8 Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự, và cho người thánh của Ngài.

Cảm Xúc (Tình Cảm) Của Người Giống Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người (có tình cảm với người).

Ngài tạo nên người giống Ngài về cảm xúc để biết yêu kính Ngài, vui mừng về địa vị và ơn ban cho con người, thỏa lòng trong sự đặt để của Ngài.

Cảm xúc không phải điều xấu vì Đức Chúa Trời đặt chung với tâm trí con người. Nó chỉ trở nên xấu khi con người tách rời tâm trí ra.

* Mathiơ 5:1-12…than khóc – hiền lành – thương xót – hiền hòa – vui vẽ – mừng rỡ.

* I Giăng 4:16…chúng ta biết sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương.

* I Giăng 4:19-21 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

Các câu kinh thánh nói đến cảm xúc của Ngài:

 • * Mừng vui. Sôphôni 3:17.
 • * Ưa thích. Giêrêmi 9:24.
 • * Buồn rầu. Luca 19:41.
 • * Ghét. Malachi 2:16.
 • * Ghen. Giacơ 4:5.

Ý Chí (Khả Năng Lựa Chọn – Tự Do) Của Người Giống Đức Chúa Trời.

Ý chí là sự lựa chọn có ý thức (làm hoặc không làm). Hãy so sánh buổi sáng khi thức dậy bạn quyết định làm những gì trong ngày. Ăn món gì? Mặc quần áo gì? Đi giày dép nào? Lái xe đi đâu, sử dụng vật gì? Quần áo, giày dép, xe, vật dùng có quyền lựa chọn cho bạn không? Không bạn phải quyết định lựa chọn. Mặt trời, mặt trăng các ngôi sao, trái đất – có được lựa chọn không làm việc hằng ngày, hằng tháng, hàng năm không?

Đức Chúa Trời tạo dựng con người không giống như vậy. Ngài tạo dựng nên loài người giống như Ngài có ý chí (sự lựa chọn có ý thức) Đức Chúa Trời lựa chọn điều tốt cho con người. Và Ngài muốn con người sử dụng:

 • * Tâm Trí Nhận Biết Đức Chúa Trời (Phục Truyền 4:1-2).
 • * Tình Cảm Để Yêu Kính Đức Chúa Trời.
 • * Ý Chí (Chọn Vâng Lời) Để Duy Trì Sự Giao Thông Với Ngài.

Tất nhiên là Ngài không buộc con người phải vâng lời. Nhưng Ngài dạy, Ngài chỉ để con người nhận biết bằng trí khôn, yêu kính bằng tình cảm. Ý chí để quyết định.

 • * Giăng 15:5-6…ai cứ ở trong ta …ai chẳng cứ ở trong ta. Êxêchiên 18:23-32 ; 33:7-9.
 • * Giăng 3:36…ai tin con thì được sống… ai không tin chẳng sống.
 • * Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng: ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết sự phước lành sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống. Hầu cho ngươi…được sống (Phục Truyền 30:19-20).

2/- Đức Chúa Trời Tạo Dựng Người Nữ Từ Người Nam.

Sáng Thế Ký 2:21-23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. .

 • * Đức Chúa Trời ban phước cho sinh sản và trao quyền quản trị. Sáng Thế Ký 1:28.

Ngài dựng nên hình thể (xác) con người từ bụi đất nhưng nguồn sống trong con người là sanh khí của Ngài.

 • * Người trở nên một loài sanh linh. Sáng Thế Ký 2:7.
 • * Tên A-đam (là người) do Đức Chúa Trời đặt (Sáng Thế Ký 5:2).
 • * A-đam là người đầu tiên trở nên tổ tiên của loài người. Tổ phụ của tôi, của bạn, của mọi dân tộc. Sáng Thế Ký 3:20.

Loài người được dựng nên khác các loài và cao trọng hơn các loài. Vì được dựng nên giống Đức Chúa Trời và có sanh linh.

Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút đội cho người sự vinh hiển sang trọng (Thi Thiên 8:5).

 • * Mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng con người là quản trị muôn vật trên đất do Ngài dựng nên. Ngài là Đấng tối cao, Chủ của con người và vạn vật (Thi Thiên 8:1-9).
 • * Ngài muốn qua việc quản trị trái đất loài người nhận biết Ngài Đấng quyền năng lớn lao, lạ lùng, yêu thương, mà tôn vinh danh Ngài, Ngài giao thông với con người. Chỉ dẫn đường người phải đi (Thi Thiên 32:8).
 • * Nhận biết điều nầy chúng ta sẽ thấy Chúa ban cho loài người vinh dự lớn lao một đặc ân mà Ngài không trao cho ai khác hơn là loài người.

Mọi Vật Đức Chúa Trời Dựng Nên Thật Tốt Lành.

Sáng Thế Ký 1:31. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu. Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng tối cao chủ tể.

 • * Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết – tốt lành – trọn vẹn – đường lối Ngài công bình chánh trực (Phục Truyền 32:4; Thi Thiên 18:30).

Ban đầu Ngài ban thức ăn tốt lành cho người hoa quả thực vật. Cỏ xanh cho thú vật, không có gì xấu gây tổn hại, không có cỏ dại, gai góc, không có sát hại.

Ngài dựng nên con người hoàn hảo có tâm trí để biết Đức Chúa Trời, có cảm xúc để yêu mến Ngài có ý chí để có thể lựa chọn vâng lời Đức Chúa Trời./.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top