Đức Chúa Trời Đã Tạo Dựng Các Linh – Lucifer Phản Loạn! Bài Số 2

angel, divinity, silhouette-7162212.jpg

MỤC ĐÍCH: Trình bày quyền tể trị và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trong việc Ngài tạo dựng các Linh …việc đối xử với các Linh phản loạn.

 • * Để thấy được sự tể trị và toàn năng của Đức Chúa Trời.
 • * Thấy được sự nghiêm trọng của sự trái ý của Đức Chúa Trời.
 • * Chúng ta tìm hiểu bài nầy theo thứ tự vì các Linh được dựng nên trước loài người. (Gióp 38:4-8)

Bài này chỉ giúp làm sáng tỏ xuất xứ vai trò của các Linh và Tà Linh để có nhận biết căn bản.

 • * Quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời trên mọi loài thọ tạo.
 • * Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết điều gì chúng ta cần biết về hữu thể thuộc linh (các Thiên Thần, Thiên Sứ), (các Tà Linh, Satan, Ma Quỉ).

1/- Đức Chúa Trời Đã Tạo Dựng Nên Các Linh.

Đức Chúa Trời Là Đấng Tối Cao Nắm Quyền Tể Trị.

Thuở ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo dựng nhiều hữu thể thuộc linh. Kinh thánh đề cập đến những Linh nầy với những danh từ như sau:

Các Linh
Các Thiên Sứ.
Chêrubim.
Sêraphin.
Cơ binh. Thiên Binh.
Các Thế Lực.
Các Chủ Quyền.
Các Ngôi Sao.
Các Ngôi Sao Mai …v/v ngoài ra còn có các tên khác.
 • * Tất cả các Linh đều được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Họ sẽ không có được nếu Đức Chúa Trời không tạo dựng họ (Giăng 1:3 “muôn vật bởi Ngài làm nên chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài”). Nêhêmi 9:6 nói rằng ôi chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai, Chúa đã dựng nên các từng trời cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó biển và muôn vật ở dưới Nó, Chúa bảo tồn các vật ấy và cơ binh của các từng trời, đến thờ lạy Chúa.
 • * Như vậy Đức Chúa Trời cao trọng hơn các Linh Ngài dựng nên các linh không bị giới hạn trong thân thể vật chất.
 • * Họ có thể đến bất cứ nơi nào để hầu việc Đức Chúa Trời.
 • * Các Linh không ở khắp mọi nơi cùng một lúc, như Đức Chúa Trời.
 • * Dầu họ không mang thân xác vật chất, nhưng được mang khả năng tỏ mình trong nhiều hình dạng khác nhau.

2/- Các Linh Được Tạo Dựng Hầu Việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Đấng tối cao nắm quyền tể trị.

Thi thiên 103:20 “các Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va là các Đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài”.

Hêbơrơ 1:14 Các Thiên Sứ đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời … Thiên Sứ là Sứ Giả hay Tôi Tớ, Chúa tạo dựng họ nên họ thuộc quyền Ngài, họ được tạo dựng để làm những gì Đức Chúa Trời muốn họ làm. Đức Chúa Trời là chủ của họ, họ thuộc sở hữu của Ngài.

3/- Các Linh Được Dựng Nên Cách Hoàn Hảo. Đức Chúa Trời Là Đấng Thánh Khiết.

Là Đấng thánh khiết Ngài tạo nên mọi vật thật tốt lành (Sáng thế ký 1:31).

4/- Các Linh Được Tạo Dựng Với Nhiều Khôn Ngoan Và Sức Lực. Thi thiên 103:20.

Họ thông sáng nhưng không biết hết mọi sự như Đức Chúa Trời, Chúa ban cho họ có khả năng làm những điều kỳ diệu, nhưng họ không làm được mọi sự như Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Trời khôn sáng hơn và mạnh hơn tất cả các thần linh, thiên sứ.

5/- Đức Chúa Trời Tạo Dựng Nên Các Linh Nhiều Vô Số Kể. Khải huyền 5:11 Vô số Thiên Sứ.

Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng.

Chúng ta tự nghĩ làm sao, Đức Chúa Trời có thể tạo dựng quá nhiều Linh khôn ngoan, mạnh mẽ và tốt đẹp như vậy? Câu trả lời là Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa toàn năng làm được bất cứ điều gì Ngài muốn làm. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng.

6/- Các Linh Sống ở Trên Trời Cùng Đức Chúa Trời.

Khi được tạo dựng, các linh sống ở trên trời, trời ở đâu? Chúng ta chưa biết nhưng có thật, trời là chỗ tuyệt diệu xa hơn bất cứ nơi nào ta từng biết (Thi thiên 11:4) nói ngôi Ngài ở trên trời.

7/- Địa Vị Ban Đầu Của Các Thiên Sứ.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên các Linh có thứ bậc khác nhau. Có Thiên Sứ có quyền phép hơn. Tốt đẹp hơn. Thiên Sứ có tên là Ngôi Sao Mai (Lucifer) có địa vị quan trọng hơn là Chêrubim được xức dầu.

Các Thiên Sứ có thứ bậc. Giuđe 6. Êsai 14:12. Êxêchiên 28:14.

8/- Sự Phản Loạn Của Thiên Sứ Lucifer. Êxêchiên 28:15. II Phierơ 2:4.

Lucifer được dựng nên tốt đẹp địa vị cao trọng để yêu mến hầu việc và vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng sau một thời gian trở nên kiêu ngạo về địa vị mình Êxêchiên 28:17, Êsai 14:13-14

Hãy lưu ý: “ta, ta sẽ lên, sẽ ngồi. Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng rất cao.”

Lucifer là kẻ đầu tiên lựa chọn làm điều ác. Điều có lỗi với Đức Chúa Trời (điều ác là bất cứ điều gì khác với Đức Chúa Trời muốn hoặc đồng ý), kinh thánh cho biết nhiều gương mẫu và sự kiện. Đức Chúa Trời cho phép lựa chọn để vâng lời hoặc không vâng lời, sự phản loạn của Lucifer là một hành vi tự ý.

Một sự lựa chọn có ý thức, Đức Chúa Trời không lập trình tạo vật của Ngài như người máy. Ngài cho họ sự tự do lựa chọn đầy ý nghĩa để vâng lời hoặc không vâng lời và Lucifer đã không vâng phục Đức Chúa Trời.

9/- Có Nhiều Thiên Sứ Khác ‘A Tòng’ Theo Lucifer Trong Sự Phản Loạn.

Mathiơ 25:41. Luca 8:30. Êphêsô 6:12, II Phierơ 2:4. Thiên Sứ Phạm Tội.

10/- Đức Chúa Trời Biết Hết Điều Mà Các Thiên Sứ Dự Tính.

Êsai 14:13-14 ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng … (Hêbơrơ 4:13) chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa.

 • * Đức Chúa Trời ở Khắp Mọi Nơi Biết Hết Mọi Sự.

11/- Đức Chúa Trời Cất Bỏ Lucifer Và Những Kẻ Theo Khỏi Địa Vị Làm Tôi Tớ Của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời Là Thánh Khiết Công Bình Đòi Giá Phải Trả Cho Sự Không Vâng Lời (Gọi Là Tội Lỗi): Là sự chết II Phierơ 2:4, Giuđe 6, Mathiơ 25:41. Bất cứ ai lựa chọn sự không vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài hoàn toàn không chấp nhận.

12/- Đức Chúa Trời Hình Phạt Kẻ Phạm Tội (Xa Cách Ngài) Chết Trong Hồ Lửa. Khải huyền 20:10

 • * Đức Chúa Trời không dung chịu sự không vâng phục Ngài. Vì Ngài là Đấng tối cao nắm quyền tể trị.
 • * Đức Chúa Trời định án phạt cho kẻ chống nghịch Ngài. Ngài là vua trên muôn vật.

13/- Satan Và Ma Quỉ Luôn Chống Nghịch Cùng Đức Chúa Trời.

Giờ đây Lucifer được gọi là Satan có nghĩa là kẻ dỗ dành, kẻ thù và kẻ kiện cáo, các linh theo Satan gọi là ma quỉ hay là Tà linh.

 • * Satan luôn tìm cách phá hoại công việc của Đức Chúa Trời.
 • * Satan luôn tìm cách dỗ dành, lừa dối và gây áp lực đối với loài người, để loài người không vâng lời Đức Chúa Trời và mặc nhiên trở nên thuộc phe của Satan, cùng chịu chung sự đoán phạt.

14/- Satan Và Ma Quỉ Không Được Sống Trên Trời Với Đức Chúa Trời Nữa.

Họ bị đuổi sống trên đất và nơi khác (Gióp 1:7; 2:2). Hoạt động của Satan và Ma quỉ trên đất như thế nào? Chúng ta sẽ biết thêm, vào những bài nghiên cứu kinh thánh tới. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết thật những gì xảy ra, từ buổi ban đầu./.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top