Sự Giả Dối; Giả Hình; Tiên Tri Giả; Giáo Sư Giả…

decision, direction, opportunity

Những câu kinh thánh nói đến Sự giả dối; giả hình; tiên tri giả; giáo sư giả…

Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn Giả Hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Ma-thi-ơ 6:2

Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn Giả Hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Ma-thi-ơ 6:5

Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn Giả Hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Ma-thi-ơ 6:16

Hỡi kẻ Giả Hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.Ma-thi-ơ 7:5

Hãy coi chừng Tiên Tri Giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.Ma-thi-ơ 7:15

Hỡi kẻ Giả Hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Ma-thi-ơ 15:7

Đức Chúa Jêsus biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ Giả Hình, sao các ngươi thử ta? Ma-thi-ơ 22:18

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ Giả Hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở. Ma-thi-ơ 23:13

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ Giả Hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Ma-thi-ơ 23:14

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ Giả Hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Ma-thi-ơ 23:15

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ Giả Hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Ma-thi-ơ 23:23

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ Giả Hình! vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Ma-thi-ơ 23:25

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ Giả Hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Ma-thi-ơ 23:27

Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự Giả Hình và tội lỗi. Ma-thi-ơ 23:28

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ Giả Hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình, Ma-thi-ơ 23:29

Nhiều Tiên Tri Giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Ma-thi-ơ 24:11

Vì nhiều christ giả và Tiên Tri Giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Ma-thi-ơ 24:24

Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ Giả Hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Ma-thi-ơ 24:51

Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ Giả Hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Mác 7:6

Nhưng Ngài biết sự Giả Hình của họ thì phán rằng: Các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta xem một đồng đơ-ni-ê. Mác 12:15

Những christ giả, Tiên Tri Giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Mác 13:22

Khốn cho các ngươi, khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các Tiên Tri Giả như vậy! Lu-ca 6:26

Sao ngươi nói được với anh em rằng: Anh ơi, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi, thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ Giả Hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Lu-ca 6:42

Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau, Đức Chúa Jêsus mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự Giả Hình. Lu-ca 12:1

Hỡi kẻ Giả Hình! các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy? Lu-ca 12:56

Nhưng Chúa đáp rằng: Hỡi kẻ Giả Hình, mỗi người trong các ngươi, đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước hay sao? Lu-ca 13:15

Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành, để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc. Lu-ca 20:20

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Giăng 13:16

Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Giu-đa kia, là tay thuật sĩ và Tiên Tri Giả, tên là Ba-Giê-su, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:6

nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 27:30

chẳng hề như vậy! Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là Giả Dối, như có chép rằng: Ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, Và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. Rô-ma 3:4

Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, Tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, Và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Rô-ma 10:18

Vả, chúng tôi chẳng Giả Mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ. II Cô-rinh-tô 2:17

nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng Giả Mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. II Cô-rinh-tô 4:2

Ấy vậy, nói về Tít, thì là bạn bè tôi, và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em; còn như hai anh em kia, là sứ giả của các Hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. II Cô-rinh-tô 8:23

Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. II Cô-rinh-tô 11:13

Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em Giả Dối; II Cô-rinh-tô 11:26

Chúng tôi đã làm như vậy, vì cớ mấy người Anh Em Giả, lẻn vào trong vòng chúng tôi, để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Jêsus Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Galati 2:4

Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách Giả Dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự Giả Hình của họ dẫn dụ.Galati 2:13

Chớ tìm kiếm danh vọng Giả Dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Galati 5:26

Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Ê-phê-sô 5:4

Đừng để cho ai lấy lời Giả Trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Ê-phê-sô 5:6

mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói. Ê-phê-sô 6:20

Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả. Phi-líp 3:2

Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, Cô-lô-se 2:18

thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm Giả Mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. II Tê-Sa-lô-ni-ca 2:2

Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; II Tê-Sa-lô-ni-ca 2:9

Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, II Tê-Sa-lô-ni-ca 2:11

Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác Giả. II Tê-Sa-lô-ni-ca 3:3

bị lầm lạc bởi sự Giả Hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, I Ti-mô-thê 4:2

Nhưng những người hung ác, kẻ Giả Mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. II Ti-mô-thê 3:13

Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus, Hê-bơ-rơ 3:1

Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; Gia-cơ 2:2

Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Gia-cơ 2:25

Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và Giả Hình. Gia-cơ 3:17

Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ Giả Trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, I Phi-e-rơ 2:1

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có Tiên Tri Giả, và cũng sẽ có Giáo Sư Giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. II Phi-e-rơ 2:1

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều Tiên Tri Giả đã hiện ra trong thiên hạ. I Giăng 4:1

Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó Giả Dối. Khải-Huyền 2:2

Nó có vua đứng đầu, là sứ giả của vực sâu, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là A-ba-đôn, tiếng Gờ-réc là A-bô-ly-ôn. Khải-Huyền 9:11

Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng Tiên Tri Giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Khải-Huyền 16:13

Nhưng con thú bị bắt và Tiên Tri Giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Khải-Huyền 19:20

Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và Tiên Tri Giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Khải-Huyền 20:10

Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự Giả Dối đều ở ngoài hết thảy. Khải-Huyền 22:15

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top