Sự Hủy Diệt Thế Gian Bằng Nước Lụt. Bài Số 11

jesus, christ, god

1/- Tội Lỗi Gia Tăng:

Từ A-đam đến Nô-ê khi nước lụt có khoảng 1656 năm. Ước tính dân số gia tăng lúc này cả tỷ người.

Tình trạng loài người thời Nô-ê I Phierơ 3:20 loài người đầy dẫy sự bội nghịch – ý tưởng xấu xa hành động xấu xa, sự hung ác bại hoại đầy dẫy có thể ví sánh thời kỳ từ Đấng Christ đến nay Mathiơ 24:37-39; Rôma 2:1-8; II Phierơ 2:5. Sáng Thế Ký 6:1-12; Rôma 1:18-32.

2/- Đức Chúa Trời Là Đấng Chủ Tể Quyền Năng Tối Cao Thánh Khiết – Công Bình.

Đòi hỏi tiền công phải trả cho tội lỗi là sự chết Rôma 6:23; Sáng Thế Ký 6:7;13.

Đức Chúa Trời nhơn từ thương xót hay làm ơn chậm nóng giận đã cho loài người người tội lỗi có cơ hội để ăn năn xây bỏ tội lỗi.

Đức Thánh Linh tác động vào tâm trí họ để họ thay đổi thái độ Sáng Thế Ký 6:3.

Tiên tri Hê-nóc đã rao truyền ý muốn Ngài cho họ Giuđe 14-15.

Thầy giảng đạo công bình của Đức Chúa Trời là Nô-ê II Phierơ 2:5. Êxêchiên 18:32 “thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống”. Sáng Thế Ký 6:6 Ngài buồn rầu…

Họ đã không màng để tâm để ý đến sự thương xót làm ơn của Ngài lòng họ đã cứng đã nặng tư dục: ‘ăn, uống, cưới gả, mua bán, trồng tỉa cất dựng…’ Luca 17:26-28. Họ đã mặc nhiên tự lựa chọn sự hình phạt – sự chết.

Đức Chúa Trời là thành tín Ngài không hề thay đổi.

3/- Loài Người Là Tội Nhân Cần Có Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời Và Vô Phương Tự Cứu.

Nô-ê và 7 người trong gia đình ông cũng là tội nhân. Ông không có gì xứng đáng để tránh hình phạt tội là sự chết.

Ông chỉ có đức tin. Nhận tội nương cậy sự thương xót giải cứu của Chúa.

Ông đến cùng Ngài theo ý Ngài đem theo huyết sinh mạng tế lễ Sáng Thế Ký 8:20; Hơbơrơ 9:22.

Đức Chúa Trời chấp nhận Nô-ê Ngài giao thông với ông chỉ dẫn ông.

4/- Những Việc Phải Làm Để Được Cứu. Sáng Thế Ký 6:13-22.

Ngài lập giao ước giải cứu ông cùng gia đình, các loài sinh vật (hãy vào tàu). Ngài chỉ dẫn ông từng chi tiết: cây gôphe, trét chai …kích thước… v/v.

Ngài chỉ dẫn ông đóng một chiếc tàu theo cách của Ngài. Ngài đã không để ông làm chiếc tàu theo ý của ông.

Hãy nhớ lại: A-đam và Ê-va phải có áo theo cách của Ngài muốn. Ca-in và A-bên phải dâng của lễ theo cách Ngài muốn. Hê-nóc sống vừa lòng Ngài theo cách Ngài muốn.

Xin ghi nhớ: Ngài dặn một chiếc tàu và một cái cửa để vào tàu.

5/- Nô-ê Làm Y Như Lời Đức Chúa Trời Đã Phán Dặn. Sáng Thế Ký 6:22

Ông tin lời phán dặn của Ngài ông vâng lời đóng tàu và chuẩn bị mọi thứ. Không cải tiến sửa đổi. Dầu ông chưa biết mưa hay nước lụt là thế nào. Việc đóng tàu cũng là hành động rao giảng công bình của Đức Chúa Trời tỏ ra sự nhịn nhục chờ đợi kẻ bội nghịch ăn năn Ngài muốn họ ăn năn xây lại mà được sống I Phierơ 3:20; II Phierơ 3:9.

6/- Đức Chúa Trời Quyết Định Hủy Diệt Các Loài Trên Đất Vì Cớ Tội Lỗi. Sáng Thế Ký 7:1-24.

Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng – công bình – thánh khiết – chủ tể.

Ngài đã tạo dựng muôn loài trên đất Ngài là chủ của muôn loài. Ngài đặt loài người quản trị muôn loài trong sự vâng lời Ngài để tốt đẹp.

Nhưng loài người đã không vâng lời Ngài – họ sống theo ý mình bởi sự gian ác, đất và muôn loài trở nên ô uế bại hoại Sáng Thế Ký 7:4 … ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên.

Nô-ê đã chuẩn bị và đóng xong tàu y như Ngài dặn.

Sự làm ơn rao giảng đạo công bình cho tội nhân đã xong.

Tội nhân đã quá u mê quá cứng lòng. Không nhận tội không tin Ngài.

Đã đến thời điểm Ngài thực hiện sự công bình đòi tiền công của tội lỗi.

7/- Đức Chúa Trời Phán Dặn Nô-ê Vào Tàu. Sáng Thế Ký 7:1-16.

Ông đã tin Ngài mà đóng tàu. Ông cũng tin Ngài mà vào tàu, việc vào tàu cũng y như Đức Chúa Trời đã phán dặn Sáng Thế Ký 7:5;9;16. Chỉ bởi một cánh cửa mà vào.

8/- Đức Chúa Trời Đóng Cửa Tàu Lại Trước Khi Hình Phạt. Sáng Thế Ký 7:16.

Ngài là Đấng duy nhất có quyền giải cứu, có quyền đoán phạt.

Ngài đã nhốt hay giữ những gì Ngài đã chọn trong tàu nơi an toàn.

Ngài đã định những người, các loài ở bên ngoài con tàu nơi hủy diệt.

Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng tối cao làm được mọi sự Êsai 43:13.

Đấng có quyền lực phán xét không ai giải cứu hay cản trở được Khải Huyền 4:11.

9/- Ngài Hủy Diệt Mọi Loài Trên Đất Bằng Nước Lụt. Sáng Thế Ký 7:10-12; 17-24.

Ngài là Đấng chủ tể trời đất muôn vật tất cả đều ở dưới quyền điều khiển của Ngài không có cách chi thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ngài. Tất cả mọi loài trên đất bên ngoài chiếc tàu đều bị hủy diệt. Nô-ê cùng mọi loài ở trong tàu còn sống mà thôi. Sáng Thế Ký 7:23

10/- So Sánh Thời Kỳ Nô-ê Chỉ Đến Thời Kỳ Đấng Christ. Luca 24:27.

Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê thể nào thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người Luca 17:26-27.

Thế gian đầy dẫy sự gian ác bại hoại tội lỗi không tin Ngài.

Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất.

Mathiơ 24:14 Việc Đức Chúa Trời chọn đóng tàu giải cứu Nô-ê chỉ đến việc chọn con Ngài là Đấng cứu thế là Christ cho kẻ tin cậy Luca 2:10-11; Giăng 3:16.

Việc tin vâng lời của Nô-ê. Chỉ đến tin và vâng lời theo mọi chỉ dẫn của Đấng Christ Giăng 20:31, Ephêsô 3:11-12.

Một chiếc tàu chỉ đến một sự cứu rỗi bởi Đấng Christ Công Vụ 4:12; I Timôthê 2:5-6.

Một cửa để vào tàu … ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi Giăng 10:9.

Cửa tàu đóng lại, nếu không tin theo Đấng Christ thì không còn có cơ hội nào để được giải cứu Mathiơ 25:10-13; Khải Huyền 3:7 hãy vào khi cửa chưa đóng.

Sự chắc chắn cho những người bên trong tàu. Rôma 8:1; Côlôse 1:14 trong Đấng Christ được cứu được phước … Êphêsô 1:3;7.

Ngoài Đấng Christ chỉ có đoán phạt Rôma 8:1 và cơn thạnh nộ Giăng 3:35-36 Nô-ê đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta đồng đi cùng Đấng Christ. Nô-ê ở trong tàu được cứu Sáng Thế Ký 7:23 chúng ta ở trong Đấng Christ được cứu./.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top