Sự Rủa Sả Loài Người – Lời Hứa Giải Cứu. Bài Số 7

SỰ RỦA SẢ LOÀI NGƯỜI PHẠM TỘI – LỜI HỨA GIẢI CỨU.

Trong bài trước chúng ta được biết qua Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời diễn biến sự không vâng lời, sự phạm tội, của A-đam và Ê-va (loài người) qua đó chúng ta học được bài học như sau:

1/ – Satan Ma Quỉ Trá Hình Con Rắn Cám Dỗ Loài Người Không Vâng Lời Ngài.

Vì nó là kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời và loài người mà Ngài yêu thương.

Bài học là: loài người cần lắng nghe lời Đức Chúa Trời dạy dỗ, phải vâng lời Ngài như là chủ của mình, thì loài người hưởng được điều tốt lành nhất (Châm Ngôn 1:23;33).

2/ – Tất Cả Những Điều Gì Ta Nghe, Hoặc Thấy Mà Trái Với Sự Dạy Dỗ Của Chúa Qua Kinh Thánh.

Chúng ta đừng cưu mang trong lòng hầu cho tránh khỏi sự phạm tội dẫn đến hậu quả phải chịu là sự chết (Giacơ 1:13-15).

Vì sự cám dỗ luôn có chung quanh hằng ngày và lòng người luôn yếu đuối nên Đức Chúa Trời ban cho Đấng Đắc Thắng Tội Lỗi là Jêsus Christ, chúng ta phải nhận và tôn Ngài làm Chúa (chủ) làm thánh trong lòng luôn luôn thì mới thắng được cám dỗ và tư dục lòng mình hầu cho bền giữ phước (I Phierơ 3:15; Hơbơrơ 2:18).

3/ – Qua Việc Tìm Hiểu Lời Kinh Thánh Chúng Ta Nhận Biết Bổn Tánh Của Đức Chúa Trời Không Hề Thay Đổi.

Ngài là Đấng công bình ưa làm sự công bình – Thánh Khiết – Thành tín, nói ra là làm thành (ứng nghiệm). Qua Kinh Thánh và dòng lịch sử thế giới từ sáng thế đến Đấng Christ và từ Đấng Christ đến nay, biết bao lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm. Đó là bằng chứng vững vàng cho Đức tin chúng ta ngày nay đặt nơi Đức Chúa Trời Đấng mà chúng ta không thấy mà tin. Chúng ta cũng nhờ lời ứng nghiệm của Đức Chúa Trời để tin con một của cha là Jêsus Christ hầu cho khi tin và vâng lời Đấng Christ. Chúng ta tin chắc mình sẽ nhận được sự tha tội – sự dẫn dắt của Thánh Linh – sự sống đời đời.

  • * Đức Chúa Trời công bình rủa sả loài người không vâng lời.
  • * Đức Chúa Trời nhân từ – thương xót hứa ban sự giải cứu.

I/ – Đức Chúa Trời kêu gọi A-đam (Loài người). Sáng Thế Ký 3:9-12.

A-đam và Ê-va phạm tội lòng họ cáo trách, họ ẩn tránh Đức Chúa Trời “Ngài kêu A-đam … ngươi ở đâu?” có phải A-đam ẩn tránh kỹ Chúa không thấy mà kêu không? Không! Chúa thấy hết. Tại sao Chúa gọi?

– Ngài kêu gọi A-đam vì Ngài muốn cho họ có cơ hội để nhìn biết họ đã sai trong việc nghe lời con rắn và làm theo lòng mình, thay vì vâng lời Chúa. Ngài chỉ cho loài người thấy lời dặn của Ngài là chơn thật có hiệu lực.

– Ngài nhơn từ ban cho kẻ không vâng lời (phạm tội) có cơ hội để nhận tội. Thi Thiên 130:3-4 Nói: nếu Ngài cố chấp sự gian ác – thì ai còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho để người ta kính sợ Chúa…

– Ngày nay Ngài vẫn thương xót – nhơn từ đang kêu gọi Loài Người qua muôn vật qua Kinh Thánh. Qua Thánh Linh tác động vào lòng để loài người thấy mình có tội với Ngài (là tạo vật của Ngài mà không vâng lời Ngài là có tội).

– Khi loài người đáp ứng tiếng gọi của Ngài bằng sự nhận tội, không chối, không đổ tội. Thì Ngài nhơn từ ban con Ngài chịu hình phạt tội, thay cho người đó (Rôma 5:8; Mathiơ 11:28-30).

– Khi đối diện sự công bình của Đức Chúa Trời cách tốt nhất là nhận tội và kêu xin Ngài thương xót tha thứ. Kinh Thánh Hơbơrơ 4:12-13 nói: (…Ngài xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, những thảy đều trần trụi lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.) (Thi Thiên 51:6-17 Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong …) (nhìn nhận thật mình là tội nhân).

II/ – A-đam Và Ê-va Không Nhìn Nhận Tội Mình – Họ Cố Đổ Lỗi. Sáng Thế Ký 3:12-13.

Ngài phán hỏi để A-đam (loài người) có cơ hội nhận tội trước Ngài ăn năn xin Ngài thương xót. Tha thứ. Xin được sống trong sự nương dựa vào Ngài. Không nghe lời kẻ khác. Không làm theo ý mình.

Nếu họ thành thật đau thương thống hối như vậy Chúa không khinh dể đâu (Thi Thiên 51:17) nhưng A-đam ngày xưa và nhiều người ngày nay trước mặt Chúa mà còn dùng lý luận để đổ lỗi. (…người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi…) câu 12. (Thi Thiên 50:18-21) A-đam là người trưởng thành (là chồng Sáng Thế Ký 3:6); A-đam biết lời phán dặn không nên ăn trái đó, vì sẽ chết (Sáng Thế Ký 2:17). A-đam thấy hành vi sai trái của vợ (3:6) A-đam có khả năng từ chối trái cây vợ đưa cho mình từ chối ăn Sáng Thế Ký 2:23; Sáng Thế Ký 3:2-3) A-đam đã làm điều trái ý Chúa một cách có ý thức.

Đức Chúa Trời hình phạt A-đam (Sáng Thế Ký 3:17-19) chỉ đến khi loài người đặt mình sinh lại trong ‘A-đam’ thứ hai Jêsus Christ thì thoát khỏi sự rủa sả này (Giăng 3:3-7); (I Côrinhtô 15:20-57).

– Ê-va đổ lỗi cho con rắn. Ê-va đã không nhận lỗi với Đức Chúa Trời rằng tư dục (lòng tham muốn) mình đã khiến mình phạm tội (người nữ bị phạt).

– Như vậy chúng ta thấy: Loài người cần nhận biết mình là tội nhân trước Đức Chúa Trời. Đừng lý luận lừa dối lòng mình vì Chúa biết lòng người Ngài phán xét từ trong lòng (Êsai 29:15-16) nói: khốn thay cho kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va…), (I Giăng 3:20-21).

– Loài người chỉ có một cách duy nhất. nhận tội mình đối với Ngài (Thi Thiên 51:3-4).

– Tỏ lòng thành (ăn năn) nhờ cậy Chúa thương xót (Thi Thiên 56:3).

III/ – Đức Chúa Trời Hứa Ban Đấng Giải Cứu – Giày Đạp Quyền Satan. (Sáng Thế Ký 3:14-15).

  • – Ngài rủa sả loài rắn. trong các loài thú nó bị gớm ghét.

– Một Đấng có quyền lực tiêu diệt quyền lực của Satan. Bởi người nữ sanh ra (dòng dõi người nữ) ứng nghiệm trong Jêsus Christ Mathiơ 1:20 – 23; Luca 1:32 – 33; 2:11. Galati 4:4.

– Những ai được sanh ra bởi Đấng Christ trở nên Hội Thánh Ngài (Đấng Christ), Satan không thắng được (Mathiơ 16:18); (Êphêsô 5:23; 1:22 – 23).

– Đấng giải cứu ra từ người nữ tiêu diệt chiến thắng kẻ thù nghịch (Êphêsô 2:16); (Côlôse 2:15)

  • – Qua lời hứa này, nay đã ứng nghiệm trong Đấng Christ. Chúng ta được nhận biết sự nhân từ thương xót, làm ơn của Đức Chúa Trời thương xót – làm ơn là ban cho, làm cho loài người điều tốt lành, mà họ không xứng được như vậy (Thi Thiên 145:8; Thi Thiên 145:1-21).

– Điều này không trái với sự công bình của Đức Chúa Trời .

– Vì để làm ơn – thương xót – kẻ có tội được trở nên công bình thì: Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết Rôma 5:8.

– Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thể Ngài trên cây gỗ (I Phi e rơ 2:23).

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top